Regulamentul de funcţionare al Consiliului Suprem de Apărare a Țării

 

În temeiul art. 10 din Legea nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării aprobă prezentul regulament de funcționare
 
Art. 1. (1) Pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - denumit în continuare Consiliu - se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau de câte ori este necesar.
(2) Consiliul poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin patru membri din componenţa prevăzută de lege.
 
Art. 2. (1) Consiliul lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din membri şi adoptă hotărâri prin consens.
(2) în intervalul dintre şedinţe, pentru rezolvarea problemelor urgente, Consiliul adoptă hotărâri cu acordul individual al membrilor.
(3) Hotărârile Consiliului - semnate de preşedintele acestuia - se comunică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel, în cel mult 10 zile de la data şedinţei.
 
Art. 3. (1) Pentru fiecare şedinţă a Consiliului se încheie un protocol, semnat de preşedinte, secretar şi membrii prezenţi la şedinţă.
(2) Protocolul prevăzut la alin. 1 este redactat de Secretariatul Consiliului şi va cuprinde concluziile şi hotărârile adoptate.
 
Art. 4. (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza programului anual redactat de Secretariat şi aprobat în ultima şedinţă din anul în curs, pentru anul următor.
(2) Programul anual de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se întocmeşte ţinând seama de prevederile art. 4 din Legea nr. 415/ 2002, de hotărârile adoptate de către Consiliu şi de propunerile membrilor acestuia, trimise Secretariatului până la 1 octombrie.
(3) După aprobare, programul anual de activitate se difuzează de Secretariat, integral, membrilor Consiliului şi, în extras, instituţiilor interesate.
 
Art. 5. (1) În prima şedinţă trimestrială din an, secretarul Consiliului prezintă o informare asupra modului cum au fost îndeplinite prevederile Programului de activitate pe anul precedent.
(2) Raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliu în anul precedent se analizează în prima şedinţă trimestrială din an şi se prezintă Parlamentului, potrivit legii.
 
Art. 6. La fiecare şedinţă trimestrială a Consiliului, secretarul acestuia informează asupra modului de îndeplinire a hotărârilor cu termen scadent şi cele prevăzute pentru perioada următoare.
 
Art. 7. (1) Documentele care urmează să fie analizate în şedinţe ale Consiliului se elaborează de către autorităţile şi instituţiile interesate şi se trimit Secretariatului Consiliului cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Acestea vor fi redactate, de regulă, într-o formă cât mai sintetică, iar detaliile vor fi prezentate în anexe.
(2) Secretariatul multiplică şi difuzează membrilor Consiliului ordinea de zi a şedinţei şi documentele care sunt înscrise pe agenda de lucru, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării acesteia.
 
Art. 8. (1) Odată cu transmiterea documentelor ce se vor analiza în şedinţele Consiliului, vor fi înaintate şi propunerile de invitaţi a căror prezenţă este necesară la şedinţă, în raport cu problemele aflate pe agenda de lucru. 
(2) Secretarul prezintă preşedintelui spre aprobare lista invitaţilor la şedinţele Consiliului.
 
Art. 9. Ordinea de zi a şedinţelor se stabileşte de preşedintele Consiliului cu consultarea vicepreşedintelui, potrivit propunerilor prezentate de secretar.
 
Art. 10. (1) Dezbaterile din şedinţă se înregistrează pe suport magnetic şi sunt redate în scris de Secretariat.
(2) Documentul prin care se redă în scris dezbaterile şedinţelor se semnează de secretarul Consiliului şi se arhivează împreună cu suportul magnetic.
 
Art. 11. (1) Documentele care se dezbat de Consiliu se gestionează de Secretariat, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
 
Art. 12. (1) Originalul documentelor înscrise pe agenda de lucru a Consiliului se păstrează împreună cu hotărârile la Secretariat, arhivate, mai puţin cele pentru care se hotărăşte altfel.
(2) Documentele primite în fotocopie de membri Consiliului, înscrise pe agenda de lucru, se înapoiază la Secretariat după cel mult 10 zile de la data desfăşurării şedinţei.
 
Art. 13. (1) Prezentul Regulament privind funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării intră în vigoare la data semnării Hotărârii de către preşedintele Consiliului.
(2) La aceeaşi dată, se abrogă prevederile Regulamentului de funcţionare al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, aprobat în şedinţa din 25 aprilie 1991.
 
 
Aprobat în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 10.02.2003 prin Hotărârea nr. 3.